MM- 8. Montessori – Cykl warsztatów dla nauczycieli, studentów, rodziców.

Cykl warsztatów dla nauczycieli, studentów, rodziców.
Cele warsztatów:
– zapoznanie z teoretycznymi założeniami pedagogiki Marii Montessori;
– zdobycie praktycznych umiejętności działań z montessoriańskim materiałem rozwojowym podstawowym i rozszerzającym w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji elementarnej.
Uczestnik warsztatów zdobędzie umiejętności:
– ćwiczeń podstawowych i rozszerzających z materiałem montessoriańskim;
– obserwacji i diagnozy możliwości dzieci oraz dostosowywania oddziaływań do ich potrzeb;
– Indywidualizacji pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o materiał rozwojowy z wszystkich działów pedagogiki Marii Montessori.

TEMATYKA SPOTKAŃ:
I. spotkanie
1. Teoria pedagogiczna M. Montessori w oparciu o literaturę.
2. Bezpieczeństwo, adaptacja, integracja zespołu dziecięcego.
3. Ćwiczenia praktycznego dnia jako wdrażanie dziecka do samodzielności.

II. spotkanie
1. Kształcenie zmysłów.

III. spotkanie
1. Edukacja matematyczna.
2. Edukacja językowa.

IV. spotkanie
1. Wychowanie dla kultury życia.

V. spotkanie
1. Wychowanie religijne.
2. Wychowanie estetyczne.

Osoby prowadzące:
Barbara Lauba
Joanna Matczak

Liczba godzin:
soboty – od 9.00 do 15.00
Ogólna liczba godzin w ramach 5. spotkań – 50 h

Formy zajęć: wykład, instruktaż w zakresie działań z montessoriańskim materiałem rozwojowym podstawowym i uzupełniającym, prezentacja zdjęć pracy z dziećmi, obserwacja przygotowanego otoczeni
Szczegółowe informacje na temat szkolenia zostaną przekazane indywidualnie każdej zainteresowanej osobie droga mailową.

Uwaga: Na każde szkolenie możemy zaprosić maksymalnie 20 osób. Podczas rekrutacji będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.