M-4. Dyskalkulia

„Dyskalkulia. Wspieranie uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki.”

Warsztat z wykorzystaniem autorskich metod, publikacji i pomocy dydaktycznych.

Czas trwania : 6 godzin dydaktycznych

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z praktycznymi metodami pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki, dyskalkulią i dysleksją.

Szkolenie adresowane jest do pedagogów, psychologów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, terapii pedagogicznej, świetlic.

 

Program szkolenia.

  • Przyczyny i charakterystyka trudności w uczeniu się matematyki
  • Ryzyko dyskalkulii, dyskalkulia
  • Rozpoznawanie dzieci przejawiających trudności w uczeniu się matematyki
  • Metody i formy pracy pomocne w pokonywaniu trudności w uczeniu się matematyki
  • Ćwiczenia, gry i zabawy dydaktyczne rozwijające umiejętności matematyczne
  • Rozwijanie funkcji percepcyjno motorycznych na materiale liczbowym
  • Dostosowanie metod i form pracy
  • Współpraca z rodzicami