MM-6. Wychowanie religijne w pedagogice Marii Montessori.

Cele warsztatów:
– zapoznanie z teoretycznymi założeniami pedagogiki Marii Montessori w odniesieniu do wychowania religijnego;
– zdobycie praktycznych umiejętności działań z montessoriańskim materiałem rozwojowym podstawowym i rozszerzającym w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji elementarnej.
Uczestnik warsztatów zdobędzie umiejętności:
– przeprowadzenia ćwiczeń podstawowych i rozszerzających z materiałem montessoriańskim z zakresu wychowania religijnego;
– samodzielnego tworzenia materiału oraz wykorzystania pomocy w codziennej pracy z dzieckiem przy minimalnym nakładzie finansowym;
– obserwacji i diagnozy możliwości dzieci oraz dostosowywania oddziaływań do ich potrzeb;
– Indywidualizacji pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o materiał rozwojowy z zakresu wychowania religijnego.
Adresaci: nauczyciele, katecheci, studenci, rodzice.
Warsztaty trwają 10 godz.
Prowadzenie: Barbara Lauba, Joanna Matczak.